Algemene
voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Your Life Your Nature is een onderdeel van Your Life Your Energy en hanteert dezelfde voorwaarden.

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op individuele consulten, behandelingen en aangeboden cursussen/workshops gegeven door Ellen Marijnissen van Your Life Your Energy.
Door het gebruik van individuele consulten, behandelingen en/of deelname aan cursussen/workshops en stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Your Life Your Energy richt zich op het geven van individuele consulten, coaching en training binnen het werkveld van spirituele persoonlijke ontwikkeling. Your Life Your Energy is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 5699366. Your Life Your Nature is hier een onderdeel van.

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer: Ellen Marijnissen, eigenaar van Your Life Your Energy en Your Life Your Nature, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten.
Klant: De klant, die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Your Life Your Energy en Your Life Your Nature.
Overeenkomst: Alle schriftelijke en mondelinge gemaakte afspraken tussen klant en opdrachtnemer over de overeengekomen diensten.
Traject: Een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/behandelingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/behandelingen voorkomen.

Website: www.yourlifeyourenergy.nl , www.yourlifeyournature.nl

Artikel 4 | Ruimte – locatie

Your Life Your Energy is gevestigd in het centrum van Prinsenbeek. Consulten vinden uitsluitend plaats in de praktijkruimte in Prinsenbeek. U krijgt bij aanvang van het consult een kopje koffie of thee aangeboden. De cursussen/workshops worden gegeven op verschillende locaties: Body & Spirit Oud-Beijerland en in de praktijkruimte in Prinsenbeek. De juiste locatie staat vermeld bij de desbetreffende cursus/workshop.

Artikel 5 | Overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
  Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.
 • De klant draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de klant aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de opdrachtnemer worden verstrekt.
  Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 • De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de therapeut/coach is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige
  gegevens.

Artikel 6 | Overeenkomst

 • Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/behandelingen betreffen
 • Een overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de klant komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de klant of een mondelinge/schriftelijke bevestiging van een individueel consult
 • Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut/coach schriftelijke heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
 • Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 7 | Consulten

Consulten en behandelingen kunnen en zullen alleen plaatsvinden wanneer de opdrachtnemer echt denkt iets voor u te kunnen betekenen. Daarnaast blijft u ten allen tijde verantwoordelijk voor uw eigen welzijn en medische status. Bij het niet goed aanvoelen van een persoon, informatie, e-mail of omgeving zal er geen consult en of behandeling plaats vinden. Bij wangedrag van de cliënt wordt een consult stop gezet.

Artikel 8 | Afspraak maken

U kunt een afspraak maken met Your Life Your Energy door gebruik te maken van het contactformulier, vermeld op de website, door telefonisch contact (06-57986499 ) of per email
(info@yourlifeyourenergy.nl). Wanneer Your Life Your Energy telefonisch niet bereikbaar is, kunt u de voicemail inspreken.

Artikel 9 | Afspraak annuleren-wijzigen

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zegen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval of ernstige ziekte van familie of dierbare, waardoor opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.

Annuleringen en wijzigingen van individuele afspraken door de klant, dienen tijdig, minimaal 24 uur voor aanvang van het consult, te worden doorgegeven. Bij annulering en/of wijziging binnen 24 uur voor aanvang van een consult, wordt 100 % van de kosten in rekening gebracht bij de klant. Annuleringen en wijzigingen worden zowel telefonisch als schriftelijk in behandeling genomen. U kunt Your Life Your Energy bereiken via telefoonnummer: 06-57986499 of per email (info@yourlifeyourenergy.nl).


Het niet op tijd aanwezig zijn voor de afspraak kan resulteren in een korter consult in verband met overige afspraken. De afgesproken eindtijd wordt dan aangehouden. Restitutie of vermindering van het consult bedrag is dan niet mogelijk.

Artikel 10 | Aanmelden cursussen/workshops

Voor het aanmelden van een cursus/workshop dient u het inschrijfformulier te gebruiken vermeld op de website. Binnen drie dagen ontvangt u een bevestiging. Na ontvangst van deze bevestiging staat u definitief ingeschreven voor de desbetreffende cursus/workshop

Artikel 11 | Annuleren cursussen/workshops

Aanmeldingen voor een cursus/workshop kunnen tot twee weken van te voren, schriftelijk worden geannuleerd of gewijzigd. Wanneer u de aanmelding binnen twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus/workshop annuleert, bent u 50% van de bijdrage van de cursus/workshop verschuldigd aan Your life your energy.

Wanneer de cursus/workshop door de deelnemer afgebroken wordt nadat de cursus/workshop inmiddels is begonnen, is restitutie van de bijdrage niet mogelijk.

Het doorgang vinden van de aangekondigde cursus/workshop is afhankelijk gesteld van het aantal aanmeldingen. Wanneer de cursus/workshop geen doorgang vindt, ontvangt u uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de cursus/workshop bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.

Artikel 12 | Tarieven

De tarieven voor consulten, behandelingen, cursussen en workshops zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld in de factuur voor de betreffende dienstverlening

Artikel 13 | Betalingsvoorwaarden – mogelijkheden

U kunt de betaling van een consult op verschillende manieren voldoen:

 • vooraf per bank overmaken
 • contant na afloop van het consult
 • per pin na afloop van het consult

De kosten van een cursus-workshop:

De bijdrage voor de cursus/workshop dient twee weken vóór aanvangsdatum overgemaakt te worden op het rekeningnummer van Your Life Your Energy NL36RABO0177441895 tnv Your Life Your
Energy ovv het factuurnummer.

Betalingsregeling:
Een betalingsregeling-afspraak is mogelijk. U dient deze schriftelijk aan te vragen.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid

Vanuit uiterste zorgvuldigheid worden de consulten, behandelingen, cursussen en workshops voorbereid en gegeven. Onder geen beding kunt u Your life your energy verantwoordelijk stellen voor teleurstellende resultaten of een negatieve belevenis (gevoelens) mocht het consult u niet brengen wat u ervan verwacht had.

Er is geen restitutie van geld mogelijk.

Na afloop van een consult en of behandeling kunt u geen claims indienen.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor acties en of beslissingen naar aanleiding van een consult en of behandeling.

U bent altijd zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u omgaat met de informatie welke gegeven wordt tijdens een consult en of behandeling.

Your Life Your Energy, de opdrachtnemer, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

De opdrachtnemer is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten/twijfel raadpleeg eerst de huisarts.

Artikel 15 | Geheimhouding

Alles wat tijdens het consult besproken wordt is geheel vertrouwelijk en blijft tussen de cliënt en de opdrachtnemer. Deze informatie wordt niet verstrekt aan derden.

Artikel 16 | Contact

Mensen helpen en ondersteunen is waar Your Life Your Energy voor staat, de opdrachtnemer zal dan ook altijd uw telefoontjes en e-mail beantwoorden. Indien u de opdrachtnemer telefonisch niet kan bereiken verzoekt de opdrachtgever u de desbetreffende voicemail met naam en telefoonnummer in te spreken. Binnen 48 uur wordt u teruggebeld.

Gelieve geen gebruik te maken van Whatsapp berichten. Deze worden niet standaard beantwoord.

Artikel 17 | Klachtenregistratie

Your Life Your Energy is ingeschreven bij GAT onder registratienummer: CL3862-03-08-20

GAT | Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten

Artikel 18 | Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door het gebruik van de website stemt u in met deze disclaimer.

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk en algemeen gebruik. Het gebruik van alle informatie op de site geschiedt volledig op eigen risico van het gebruik.

Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Your Life Your Energy spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, en kan zonder kennisgeving en waarschuwing vooraf gewijzigd worden.

Your Life Your Energy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze website is geen vervanger voor de reguliere arts, bij klachten/twijfel raadpleeg eerst de huisarts.